نماینده شوید و ... 30 درصد از سود کشاورزان طرف قرارداد را از آن خود کنید 500 هزارتومان بابت معرفی ۱۰۰۰ متر کشت دریافت کنید