خرید نقدی:

مبلغ کل بودجه واریز و بعد از یک ماه از تاریخ واریز ارسال می‌شود (اگر زیر ۲۰۰۰ بوته باشد.)

خرید تضمینی( بالای ۱۰۰۰ متر کشت):

 حضوری در شرکت یا نماینده استانی، بدین صورت که یک سوم مبلغ کل قرارداد همزمان با عقد قرارداد و یک سوم مبلغ کل را  یک چک در زمان تحویل بوته ها به تاریخ ۴۵ روز بعد از قرارداد همزمان با تحویل بوته و یک سوم مابقی طی یک فقره چک یک سال بعد از تاریخ عقد قرارداد و به صورت وام که می‌تواند کشاورز از روی برداشت محصول و فروش به آلوئه پردیس تسویه نماید.

نکته:

در صورتیکه خریدار در منطقه ای بود که شرکت در آنجا نماینده ای نداشت و یا امکان مسافرت خریدار به مشهد وجود نداشت، می‌توانند نصف مبلغ قرارداد را واریز نمایند و در تاریخ تحویل نماینده شرکت به همراه بوته ها برای آموزش کشت به محل مزرعه می‌آیند و قرارداد تکمیل می‌شود.